– Kích thước ngoài: 350x460x320 mm
– Kích thước trong: 220x340x220 mm
– Trọng lượng: 35 Kg

Kích thước ngoài: 490 x 360 x 360 mm
Kích thước trong: 340 x 298 x 220 mm
Trọng lượng: 40kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 640 x 400 x 300

Kích thước trong: 450 x 320 x 230

 

Trọng lượng:60kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 415 x 340 x 609 mm
Kích thước trong: 296 x 200x 374 mm

Khối lượng: 11kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 350 x 250 x 250 mm
Kích thước trong: 345x 190 x 245 mm

+ Kích thước ngoài: 280x370x295 mm
+ Kích thước trong: 200x300x220 mm
+ Trọng lượng: 25 Kg

Kích thước ngoài: 720x480x350 mm
Kích thước trong: 510x320x230 mm
Trọng lượng: 120 Kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 640 x 400 x 300

Kích thước trong: 450 x 320 x 230

– Kích thước ngoài: 350x460x320 mm
– Kích thước trong: 220x340x220 mm
– Trọng lượng: 35 Kg

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 380 x 200 mm
Kích thước trong: 415x 310 x 195 mm
– Khối lượng: 11kg

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 370 x 260 x 260 mm
Kích thước trong: 367x 200 x 240 mm

Trọng lượng: 80kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  640 x 430 x 350

Kích thước trong: 380 x 295 x 220

Trọng lượng: 80kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  640 x 430 x 350

Kích thước trong: 380 x 295 x 220

Kích thước ngoài: 720 x 480 x 350 mm
Kích thước trong: 510 x 320 x 230 mm
Trọng lượng: 120 Kg

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 320 x 320 mm
Kích thước trong: 416x 265 x 316 mm

Kích thước: 360x350x200
Trọng lượng: 12kg

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 260 x 370 x 260

Trọng lượng: 50 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  500 x 380 x 400

Kích thước trong:  360 x 310 x 250

 

Trọng lượng: 120kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  700 x 470 x 350

Kích thước trong: 510 x 320 x 230

Trọng lượng: 120kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  700 x 470 x 350

Kích thước trong: 510 x 320 x 230

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 470 x 350 x 350 mm
Kích thước trong: 466x 295 x 146 mm

Kích thước: 430x370x200
Trọng lượng 15kg

Trọng lượng: 105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Kích thước: 250x350x250
Trọng lượng: 10 kg

Trọng lượng: 50 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  500 x 380 x 400

Kích thước trong:  360 x 310 x 250

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 200 x 420 x 380

Trọng lượng:105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535 x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Kích thước ngoài: C600 x R420 x S450 (mm)
Kích thước trong: C480 x R330 x S310 (mm)
Khối lượng: 90 kg

 

Trọng lượng: 12kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 270 x 420 x 380

Trọng lượng:135kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 560 x 400 x 879 mm
Kích thước trong: 441 x 260 x 624 mm

Kích thước ngoài: C620 x R420 x S500 (mm)
Kích thước trong: C480 x R330 x S310 (mm)
Khối lượng: 110 kg

Kích thước ngoài: C620 x R420 x S500 (mm)
Kích thước trong: C480 x R330 x S310 (mm)
Khối lượng: 110 kg

Kích thước ngoài: C620 x R420 x S500 (mm)
Kích thước trong: C480 x R330 x S310 (mm)
Khối lượng: 110 kg

Kích thước ngoài: C670 x R450 x S530
Kích thước trong: C530 x R360 x S340
Khối lượng: 120 kg
Giao miễn phí  Hà Nội và Tp.HCM

Kích thước ngoài: C670 x R450 x S530
Kích thước trong: C530 x R360 x S340
Khối lượng: 120 kg
Giao miễn phí  Hà Nội và Tp.HCM

Trọng lượng: 90kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 400 x 536 x 618 mm
Kích thước trong: 273 x 361 x 420 mm

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 250 x 350 x 250

Trọng lượng: 90kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 400 x 536 x 618 mm
Kích thước trong: 273 x 361 x 420 mm