Kích thước ngoài: H320 x W400 x D370mm
Kích thước trong: H215 x W315 x D210mm
Khối lượng: 40kg

Kích thước ngoài: H320 x W400 x D370mm

Kích thước trong: H215 x W315 x D210mm

Khối lượng: 40kg

Kích thước ngoài: H420 x W300 x D370mm
Kích thước trong: H315 x W215 x D210mm
Khối lượng: 40kg

Kích thước ngoài: H420 x W300 x D370mm
Kích thước trong: H315 x W215 x D210mm
Khối lượng: 40kg

Kích thước ngoài: H450 x W400 x D400mm
Kích thước trong: H315 x W215 x D210mm
Khối lượng: 45kg

Kích thước ngoài: H450 x W400 x D400mm
Kích thước trong: H315 x W215 x D210mm
Khối lượng: 45kg

Kích thước ngoài:H490 x W350 x D400
Kích thước trong: H360 x W255 x D250mm
Khối lượng: 55kg

Kích thước ngoài: H490 x W350 x D400mm
Kích thước trong: H360 x W255 x D250mm
Khối lượng: 55kg

– Kích thước ngoài: C 350 x R 430 x S 335 (mm).
– Kích thước trong: C 233 x R 332 x S 226 (mm)
– Khối lượng: 50kg

Kích thước ngoài: H370 x W470 x D400
Kích thước trong: H250 x W365 x D250
Khối lượng: 55kg

Kích thước ngoài: H370 x W470 x D400
Kích thước trong: H250 x W365 x D250
Khối lượng: 55kg

– Kích thước ngoài: C 350 x R 430 x S 375 (mm).
– Kích thước trong: C 233 x R 332 x S 226 (mm)
– Khối lượng: 50kg

Kích thước ngoài: H520 x W430 x D520mm
Kích thước trong: H390 x W320 x D320mm
Khối lương: 90 kg

Kích thước ngoài: H520 x W430 x D520mm
Kích thước trong: H390 x W320 x D320mm
Khối lượng: 90 kg

Kích thước ngoài: H600 x W450 x D540
Kích thước trong: H400 x W322 x D310
Khối lượng:100 kg

Kích thước ngoài: H600 x W450 x D540
Kích thước trong: H400 x W322 x D310
Khối lương:100 kg

Kích thước ngoài: H630 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H415 x W360 x D320mm
Khối lượng:110 kg

Kích thước ngoài: H630 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H415 x W360 x D320mm
Khối lượng:110 kg

Kích thước ngoài: H750 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H535 x W360 x D320mm
Khối lượng:140 kg

Kích thước ngoài: H750 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H535 x W360 x D320mm
Khối lượng: 140 kg

– Kích thước ngoài: C 860 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 650 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 180 kg

– Kích thước ngoài: C 860 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 650 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 180 kg

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg

– Kích thước ngoài: C 1000 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 790 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 210 kg

– Kích thước ngoài: C 1000 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 790 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 210 kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 650 x S 580 (mm)
– Kích thước trong: C 977 x R 505 x S 387 (mm)
– Khối lượng 280 kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 650 x S 580 (mm)
– Kích thước trong: C 977 x R 505 x S 387 (mm)
– Khối lượng: 280 kg

– Kích thước ngoài: C 1400 x R 750 x S 643 (mm)
– Kích thước trong: C 1177 x R 605 x S 452 (mm)
– Khối lượng: 380 kg

– Kích thước ngoài: C 1400 x R 750 x S 643 (mm)
– Kích thước trong: C 1177 x R 605 x S 452 (mm)
– Khối lượng: 380 kg

– Kích thước ngoài: C 1600 x R 780 x S 690 (mm)
– Kích thước trong: C 1377 x R 635 x S 497 (mm)
– Khối lượng: 460 kg

Kích thước ngoài: C 1600 x R 780 x S 690 (mm)
– Kích thước trong: C 1377 x R 635 x S 497 (mm)
– Khối lượng: 460 kg