-Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

– Kích thước ngoài: C 590 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 95kg

Trọng lượng: 110kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  C 615 x R 480 x S 500

Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355

 

– Kích thước ngoài: C 760 x R 555 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 555 x R 435 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 150kg

– Kích thước ngoài: C 590 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 95kg

Kích thước ngoài: C 760 x R 555 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 555 x R 435 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 150kg

Kích thước ngoài: C 560 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 90kg

Kích thước ngoài: C 695 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 490 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 135kg

Kích thước ngoài: C 560 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 90kg

 

Kích thước ngoài: C 1390 x R 760 x S 670 (mm).

– Kích thước trong: C1176 x R 630 x S 500 (mm)

– Khối lượng: 360 kg

– Kích thước ngoài: C 695 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 490 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 135kg

Kích thước ngoài: C 510 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 365 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 85kg

 

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

– Kích thước ngoài: C 650 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 130kg

Kích thước ngoài: C 510 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 365 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 85kg

 

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

 

Kích thước ngoài: C 650 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 130kg

– Kích thước ngoài: C 495 x R 350 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 350 x R 230 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 55kg

 

Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

– Kích thước ngoài: C 615 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 110kg

– Kích thước ngoài: C 495 x R 350 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 350 x R 230 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 55kg