Trọng lượng:60kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 415 x 340 x 609 mm
Kích thước trong: 296 x 200x 374 mm

Khối lượng: 11kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 350 x 250 x 250 mm
Kích thước trong: 345x 190 x 245 mm

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 380 x 200 mm
Kích thước trong: 415x 310 x 195 mm
– Khối lượng: 11kg

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 370 x 260 x 260 mm
Kích thước trong: 367x 200 x 240 mm

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 320 x 320 mm
Kích thước trong: 416x 265 x 316 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 470 x 350 x 350 mm
Kích thước trong: 466x 295 x 146 mm

Trọng lượng: 105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Trọng lượng: 35kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 446 x 369 x 305 mm
Kích thước trong: 329 x 210 x 223 mm

Trọng lượng:105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535 x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Trọng lượng:135kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 560 x 400 x 879 mm
Kích thước trong: 441 x 260 x 624 mm

Trọng lượng: 50kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 482 x 432 x 380 mm
Kích thước trong: 350 x 264 x 213 mm

Trọng lượng: 35kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 446 x 369 x 305 mm
Kích thước trong: 329 x 210 x 223 mm

Trọng lượng:150kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 609 x 435 x 1005 mm
Kích thước trong: 480 x 280 x 748 mm

Trọng lượng: 50kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 482 x 432 x 380 mm
Kích thước trong: 350 x 264 x 213 mm

Trọng lượng: 90kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 400 x 536 x 618 mm
Kích thước trong: 273 x 361 x 420 mm

Trọng lượng: 90kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 400 x 536 x 618 mm
Kích thước trong: 273 x 361 x 420 mm

Trọng lượng: 110kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 481 x 560 x 677 mm
Kích thước trong: 333 x 340 x 461 mm

Trọng lượng: 110kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 481 x 560 x 677 mm
Kích thước trong: 333 x 340 x 461 mm

Trọng lượng: 110kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 481 x 560 x 677 mm
Kích thước trong: 333 x 340 x 461 mm

Trọng lượng:256kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 709 x 485 x 1200 mm
Kích thước trong: 589 x 334 x 945 mm

Trọng lượng: 135kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 481 x 560 x 761 mm
Kích thước trong: 333 x 3400 x 545 mm

Trọng lượng: 135kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 481 x 560 x 761 mm
Kích thước trong: 333 x 3400 x 545 mm

Trọng lượng: 168kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 616 x 600 x 868 mm
Kích thước trong: 423 x 374 x 608 mm

Trọng lượng: 168kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 616 x 600 x 868 mm
Kích thước trong: 423 x 374 x 608 mm

Trọng lượng: 190kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 589 x 600 x 988 mm
Kích thước trong: 416 x 371 x 750 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 589 x 600 x 988 mm
Kích thước trong: 416 x 371 x 750 mm

– Bên Ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
– Bên Trong: W418 x D371 x H1027 mm
Khối Lượng: 250 Kg

– Bên Ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
– Bên Trong: W418 x D371 x H1027 mm
Khối Lượng: 250 Kg

– Bên Ngoài: W689 x D691 x H1402 mm
– Bên Trong: W518 x D452 x H1164 mm
Khối Lượng: 320 Kg