Kích thước ngoài:570 x 450 x 450
Kích thước trong:398 x 348 x 367
Khối lượng: 110 kg

kích thước ngoài:570 x 450 x 450
kích thước trong:398 x 348 x 367
khối lượng: 110 kg

Kích thước ngoài:570 x 450 x 450
Kích thước trong:398 x 348 x 367
Khối lượng: 110 kg

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg